Krijgt u door een personeelstekort uw planning niet meer rond? Déhora kan uw organisatie direct ontzorgen met een team van ervaren topplanners.

Wat betekent arbeidsduur in de Arbeidstijdenwet?

Definitie in de Arbeidstijdenwet (ATW)

Arbeidsduur is het aantal uren dat de werknemer per week of per dag werkt met uitzondering van overwerk.

Wat betekent dit concreet?

Onder arbeidsduur wordt verstaan de som van de feitelijk gewerkte uren en van de in de werktijdenregeling c.q. het rooster vastgelegde uren, waarop niet is gewerkt wegens ziekte, feestdagen, vakantie, betaald verlof en/of compensatie in vrije tijd op basis van één van de regelingen in de cao.