Waar staat u als planning professional? Weet u welke mogelijkheden u hebt om te groeien? Ontdek het door middel van de Déhora profielscan!

Wat betekent arbeidsduur in de Arbeidstijdenwet?

Definitie in de Arbeidstijdenwet (ATW)

Arbeidsduur is het aantal uren dat de werknemer per week of per dag werkt met uitzondering van overwerk.

Wat betekent dit concreet?

Onder arbeidsduur wordt verstaan de som van de feitelijk gewerkte uren en van de in de werktijdenregeling c.q. het rooster vastgelegde uren, waarop niet is gewerkt wegens ziekte, feestdagen, vakantie, betaald verlof en/of compensatie in vrije tijd op basis van één van de regelingen in de cao.