Test jouw kennis van burn-out preventie

Wat betekent arbeidstijd in de Arbeidstijdenwet?

Definitie ATW

De arbeidstijd is de tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht.

Meer informatie:  wetten.overheid

Toelichting:

Arbeidstijd is de tijd gedurende welke de werknemer arbeid verricht. Onder arbeid moet worden verstaan: elke inspanning van lichaam of geest die door de werkgever van de werknemer wordt verlangd.

In die situaties waarin de werkgever de aanwezigheid van de werknemer op de werkplek eist, ook al is er geen sprake van werk, is er toch sprake van arbeid. Ook uren waarop de medewerker arbeid zou hebben verricht, maar deze door werkzaamheden voor het medezeggenschapsorgaan, ziekte en vakantie niet heeft verricht moeten worden meegeteld als arbeidstijd. Deze uren zijn rusttijd maar tellen ook mee in de bepaling van de hoeveelheid arbeidstijd.