GRATIS netwerkbijeenkomst voor planning professionals is een feit! Thema van de dag: "De kracht van personeelsplanning bij krapte op de arbeidsmarkt. Kom je ook?

Wat is een collectieve regeling in de Arbeidstijdenwet?

Sommige regels uit de Arbeidstijdenwet en veel van de algemene en sectorale regels van het Arbeidstijdenbesluit kunnen alleen worden toegepast bij ‘collectieve regeling’. Dat wil zeggen: nadat daarover in collectief (gemeenschappelijk) overleg overeenstemming is bereikt. Een collectieve regeling kan een cao zijn, of de rechtspositieregeling voor ambtenaren, maar ook een schriftelijke overeenstemming tussen de werkgever en het medezeggenschapsorgaan (de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging).