Test jouw kennis van burn-out preventie

Privacybeleid

Uw privacy

Uw privacy is belangrijk, daarom gaan wij zorgvuldig om met uw privacygevoelige gegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Déhora Consultancy Group omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Uiteraard worden alle persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Déhora Consultancy Group zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Déhora Consultancy Group B.V., gevestigd aan de Arent Janszoon Ernststraat 595K, 1082 LD AMSTERDAM.

Met welk doel verwerkt Déhora Consultancy Group  uw persoonsgegevens?

Déhora Consultancy Group verwerkt persoonsgegevens voor:

 • De totstandkoming en uitvoering van (een) gesloten overeenkomst(en), ten aanzien van onze producten en diensten;
 • Servicedoeleinden, zoals:
  • Het opnemen van contact of het beantwoorden van vragen naar aanleiding van het invullen van een online contactformulier;
  • Het toesturen van een opleidingsgids, white papers of andere brochures n.a.v. het invullen van een online contactformulier;
  • Het opstellen en toesturen van een offerte naar aanleiding van het invullen van een online aanvraagformulier.
 • Marketingdoeleinden, zoals:
 • Promotionele doeleinden. Daaronder valt onder andere het verzenden van nieuwsbrieven en informatie via e-mail;
 • Het versturen van brochures, flyers, brieven, uitnodigingen events en de opleidingsgids;
 • Het versturen van online vragenlijsten voor het evalueren van evenementen, bijeenkomsten of opleidingen.
 • Interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek:
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden om onze websites en applicaties verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze acties, promotiecampagnes en het sturen van (anonieme) enquêtes.
 • Om bezoekers op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media. Hierbij trachten wij rekening te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van uw vastgelegde toestemming via onze (mobiele) websites.

Welke persoonsgegevens verzamelt Déhora Consultancy Group?

Déhora Consultancy Group verwerkt voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van onze websites:
 • Persoonlijke gegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, organisatie, functie, adres;
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de websites en apps, klikgedrag, locatiegegevens, cookie ID.
 • Klanten die product(en) en diensten afnemen:
 • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens als dit contractueel zo is overeengekomen.

Kwaliteit en aansprakelijkheid

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan Déhora Consultancy Group, bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. Déhora Consultancy Group is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door u verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

Gebruik van cookies

Déhora Consultancy Group maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Het Cookiebeleid van Déhora Consultancy Group, dat nadere informatie bevat over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor cookies gebruikt kunnen worden, kan gevonden worden op onze website.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Déhora Consultancy Group verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien u hierover bent geïnformeerd en hier toestemming voor is gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de AVG. Déhora Consultancy Group verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang van Déhora Consultancy Group.

Verstrekking van persoonsgegevens binnen Déhora Consultancy Group

Persoonsgegevens worden binnen Déhora Consultancy Group uitsluitend verstrekt aan medewerkers van Déhora Consultancy Group die uit hoofde van hun functie toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Déhora Consultancy Group bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht zeven jaar worden bewaard. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U kunt een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek richten aan Déhora Consultancy Group. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar privacyconsultant@dehora.com. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een inzage-, correctie- of verwijderingsverzoek. Houdt er rekening mee dat in sommige gevallen Déhora Consultancy Group om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Verzet

U heeft het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal Déhora Consultancy Group u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kun u doen door een e-mail te sturen naar privacyconsultant@dehora.com. Geef duidelijk aan dat het gaat om privacy en meer specifiek om een beroep op uw recht op verzet.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u  er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact opnemen met Déhora Consultancy Group?

Voor vragen of verzoeken met betrekking tot uw privacy kun u telefonisch, via e-mail of per post contact opnemen met Déhora Consultancy Group.

Telefonisch

Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 020-404 4042

E-mail

privacyconsultant@dehora.com

Postadres

Post kan worden gericht aan:

Déhora Consultancy Group
T.a.v. De Privacy Consultant
Postbus 7850
1008 AB  AMSTERDAM

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Déhora Consultancy Group behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina van de website bekend worden gemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Déhora Consultancy Group raadt u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op  18 mei 2018.

Lees meer: